هاست لینوکس پیشرفته ایران

کنترل پنل دایرکت ادمین - امکان تغییر و انتخاب نسخه های مختلف php

1GB هاست پیشرفته ایران

پشتیبانی از تمام نسخه های php
تمامی امکانات نامحدود

 • 10GB پهنای باند
 • 2 عدد دامنه
2GB هاست پیشرفته ایران

پشتیبانی از تمام نسخه های php
تمامی امکانات نامحدود

 • 20GB پهنای باند
 • 3 عدد دامنه
3GB هاست پیشرفته ایران

پشتیبانی از تمام نسخه های php
تمامی امکانات نامحدود

 • 30GB پهنای باند
 • 4 عدد دامنه
4GB هاست پیشرفته ایران

پشتیبانی از تمام نسخه های php
تمامی امکانات نامحدود

 • 40GB پهنای باند
 • 5 عدد دامنه
10GB هاست پیشرفته ایران

پشتیبانی از تمام نسخه های php
تمامی امکانات نامحدود

 • 100GB پهنای باند
 • 11 عدد دامنه
5GB هاست پیشرفته ایران

پشتیبانی از تمام نسخه های php
تمامی امکانات نامحدود

 • 50GB پهنای باند
 • 6 عدد دامنه
6GB هاست پیشرفته ایران

پشتیبانی از تمام نسخه های php
تمامی امکانات نامحدود

 • 60GB پهنای باند
 • 7 عدد دامنه
7GB هاست پیشرفته ایران

پشتیبانی از تمام نسخه های php
تمامی امکانات نامحدود

 • 70GB پهنای باند
 • 8 عدد دامنه
8GB هاست پیشرفته ایران

پشتیبانی از تمام نسخه های php
تمامی امکانات نامحدود

 • 80GB پهنای باند
 • 9 عدد دامنه
9GB هاست پیشرفته ایران

پشتیبانی از تمام نسخه های php
تمامی امکانات نامحدود

 • 90GB پهنای باند
 • 10 عدد دامنه